ยินดีต้อนรับสู่ Getters

เราขอเชิญคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้บริการของ Getters แต่โปรดทราบว่าคำเชิญของเราอยู่ภายใต้การยอมรับเงื่อนไขการบริการนี้ของคุณเท่านั้น เอกสารนี้จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้ชี้แจงด้านล่างนี้) ดังนั้นโปรดสละเวลาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด

บริการของ Getters คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ Getters บริการของ Getters และผลิตภัณฑ์, บริการและเว็บไซต์ที่สังกัดหรือสร้างขึ้นมาภายใต้ชื่อของ Getters รวมถึง และหน้าเพจความช่วยเหลือ & เรียนรู้ของเรา ในที่นี่ขอกล่าวถึงในเงื่อนไขเหล่านี้ว่า "การบริการ” และเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้ คุณจำเป็นต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้

คุณ หรือเจ้าของบัญชีเป็นคู่สัญญาในสัญญานี้ (เจ้าของบัญชี หมายถึงบุคคลหรือผู้มีตัวตนที่ได้ทำสัญญากับ Getters ในฐานะผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกแบบ Basic, Standard, หรือ Enterprise หรือผู้เป็นลูกค้าที่ถูกระบุในสัญญา Getters Business ของเรา)

ใบอนุญาตที่ฉันต้องให้ Getters 

ในการอนุญาตให้ Getters สามารถให้บริการได้ เราต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตเฉพาะจากคุณก่อน เพื่อให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลของคุณ เพื่อให้การบริการด้านเทคนิคของเราไม่ถือเป็นการละเมิดกฏหมาย ยกตัวอย่างเช่น กฏหมายลิขสิทธิ์อาจบังคับไม่ให้เราดำเนินการ, บำรุงรักษา, จัดเก็บ, ทำสำรองข้อมูลและแจกจ่ายเนื้อหาเฉพาะได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณให้สิทธิ์แก่เรา ดังนั้นการใช้บริการและการอัพโหลดเนื้อหาต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องให้ใบอนุญาตแก่ Getters ในการแสดง, ปฏิบัติงานและแจกจ่ายข้อมูลของคุณ และเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านเทคนิค ยกตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะสามารถดูได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ) และการผลิตข้อมูลเหล่านั้นซ้ำเพื่อให้ Getters สามารถให้บริการได้ คุณจำเป็นต้องยินยอมให้ Getters มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะปฏิเสธ, ไม่โพส, ไม่จัดเก็บ, ไม่แสดงหรือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลตามวิจารณญาณของเราได้ด้วย 

คุณยอมรับว่าสิทธิ์และใบอนุญาตนั้นไม่มีข้อผูกมัด, สามารถส่งต่อได้, สามารถสร้างใบอนุญาตย่อยได้, ใช้ได้ทั่วโลกและเพิกถอนไม่ได้ (ตราบเท่าที่ข้อมูลของคุณยังถูกจัดเก็บไว้ที่เรา) และรวมถึงสิทธิ์ที่ Getters สามารถทำให้ข้อมูลเหล่านั้นใช้งานได้ และสามารถส่งต่อสิทธิ์นี้ไปยังผู้อื่นที่ Getters ทำสัญญาไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพียงอย่างเดียว และอนุญาตให้เข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามได้ หาก Getters พิจารณาแล้วว่าการให้เข้าถึงได้นั้นมีความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องในแต่ละประเทศ

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการหรือแอพพลิเคชันจากบุคคลที่สามซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Getters คุณจะต้องยินยอมที่จะให้ใบอนุญาตแก่ Getters ในการเรื่องการใช้ข้อมูลที่คุณได้ส่งหรืออัพโหลดบนระบบผ่านบริการหรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม หากบริการหรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเลือกใช้จะเข้าถึงหรือแยกข้อมูลของคุณ คุณจะให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่ Getters ในการให้บุคคลที่สามเข้าถึงและแยกข้อมูลของคุณได้ Getters จะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของบุคคลที่สามนั้น ในฐานะผู้ให้บริการแอพพลิเคชันหรือให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากเราต้องพึ่งพาสิทธิ์ของคุณในการอัพโหลดและแจกจ่ายข้อมูลขอคุณ คุณจึงต้องเป็นตัวแทนและรับประกันแก่ Getters ว่า (1) คุณมีสิทธิ์ตามกฏหมายในการส่งข้อมูลของคุณให้ Getters เพื่อการใช้ประโยชน์บางอย่าง, การเผยแพร่สู่สาธารณชนหรือแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ และได้ให้สิทธิ์แก่ Getters ภายใต้เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ และ (2) ข้อมูลของคุณจะไม่ขัดต่อข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้งานและเงื่อนไขการบริการของเรา

สุดท้ายนี้ คุณเข้าใจและยินยอมให้ Getters ดำเนินการตามขั้นตอนด้านเทคนิคเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานของเรา ซึ่งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณหากจำเป็น เมื่อต้องทำให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านเทคนิคในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย, อุปกรณ์, บริการหรือสื่อต่าง ๆ